مقايسه خصوصيات 5/9 ميليمتري

-مقايسه اندازه هاي مختلف سينماي آماتور
مشخصات تكنيكي 8 ميليمتري سوپر 8 9/5 ميليمتري 16 ميليمتري
عرض فيلم آماده پروژكسيون 7/96 7/98 9/46 15/82
فاصله بين سوراخها 3/81 4/23 7/56 7/62
ابعاد تصوير روي فيلم 3/81x4/80 4/22x5/69 6/50x8/50 7/46x10/41
ابعاد پنجره پروژكتور 3/40x4/40 4/01x5/36 6/20x8/20 7/21x9/65
سطح منعكس شده به روي پرده به ميليمتر مربع 14/96 21/49 50/84 69/60
سطح فيلم مربوط 30/50 33/80 71/60 121/00
دقت : شمار خطوط قابل تفكيك تصوير (100 خط / ميليمتر) 440 536 820 965
ضريب استفاده 49 % 63 % 71 % 57/5 %
ضريب جاگيري (عرض تصوير منعكس شده / ضخامت قرقره ) 0/33 0/40 0/55 0/45
نسبت بين سطوح پروژكسيون 0/29 0/42 1 1/37
ضريب بزرگ نمايي براي پرده 20/1 متري پايه 74376 دفعه 50255 دفعه 21415 دفعه 15462 دفعه
شمار تصوير به متر 262 235 132 131
سرعت عادي پروژكسيون (تصوير/ ثانيه ) 16 18 16 16
سرعت به متر / دقيقه با 16 تصوير / ثانيه 3/80 4/08 7/40 7/60
سرعت به متر / دقيقه با 24 تصوير / ثانيه 5/75 6/12 11/00 11/50
زمان پروژكسيون 15 متر با سرعت عادي ً1 َ4 ً17 َ3 ً4 َ2 ً3 َ2
سرعت به سانتيمتر / ثانيه با سرعت عادي 6/1 7/6 12/1 12/2
سرعت به سانتيمتر / ثانيه با 24 تصوير/ ثانيه 9/1 10/1 18/1 18/2
عرض حاشيه ماگنتيك به ميليمتر 0/8 0/8 0/8 2/4
سرعت فيلم براي كيفيت خوب صدا (به سانتيمتر / ثانيه ) 9/5 9/5 9/5 9/5
سرعت فيلم براي كيفيت خوب صدا (به تصوير / ثانيه ) 24 24 16 16

براي مراجعه به صفحه بعدي

براي برگشتن به چكيده كلي : *** چكيده ***