مي خواهم با 5/9 ميليمتري شروع كنم :
Je voudrais débuter en 9,5 mm

براي برگشتن به چكيده كلي : *** چكيده ***

لوازم ضروري عبارتند از يك دوربين فيلمبرداري ، فيلم ، يك وسيله چسباندن و يك پروژكتور :

براي مراجعه به صفحه بعدي

براي برگشتن به چكيده كلي : *** چكيده ***


اطلاعات ، تماس :