سينماي 5/9 ميليمتري و ويدئو
Cinéma 9,5 mm et Vidéo

براي برگشتن به چكيده كلي : *** چكيده ***

اين اخطار در مورد استفاده از ويدئو داده شده است :

شايسته است توجه داشت كه در نتيجهء از ميان رفتن اثر مقناطيسي هرگونه حامل مقناطيسي ، كيفيت ميدان مقناطيسي ممكن است تا حد زيادي ضعيف شود . ويدئوي ديجيتال در مقايسه با ويدئوي آنالوگ نسبت به اين پديده حساسيت كمتري دارد چرا كه كد گذاري ديجيتالي مجموعه ايست از صفر و يك ، بنابراين تا زماني كه علامت قابل خواندن باشد ، تصوير ديجيتالي بايد قابليت شكل گيري مجدد داشته باشد . با اين حال اين موضوع جنبه تئوريك دارد ، هنوز آزمايش گذشت زمان صورت نگرفته و در هنگام عرضه ويدئوي آنالوگ هم زياد بر اين موضوع تكيه نشده بود كه تصاوير ويدئويي آنالوگ به روي نوار ، خيلي با گذشت زمان محفوظ نمي ماند !

براي مراجعه به صفحه بعدي

براي برگشتن به چكيده كلي : *** چكيده ***