9/5 ميليمتري چيست ؟
Qu'est ce que le 9,5 mm

براي برگشتن به چكيده كلي : *** چكيده ***

9/5 ميليمتري يك اندازه سينماي آماتور است به روي فيلم و لايه هاي حساس در برابر نور
(اگر از خود مي پرسيد چرا چنين چيزي در زمان ويدئو مي تواند وجود داشته باشد ، اينجا كليك كنيد)
9/5 ميليمتري يك اندازه سينماي آماتوري است كه از سطح فيلم به بهترين وجه استفاده مي كند :

براي كسب اطلاع بيشتر درباره اندازه هاي مختلف (30ko)

براي مراجعه به صفحه بعدي

براي برگشتن به چكيده كلي : *** چكيده ***


اطلاعات ، تماس :